پیدا

نظام ایران باید به رفراندوم گذاشته شود.!

درخواست حذف اطلاعات

نظام ایران باید به رفراندوم گذاشته شود.! ****************************************** حضرت (ره) در بهشت زهرا فرمودند: «گیریم که پدرانمان حکومت پهلوی را قبول کرده بودند، آنها که نمی توانستند آینده ما را تعیین کنند. ما این حکومت را نمی خواهیم.» با توجه به این فرمایش، عده ای از جوانان امروز معتقدند که باید مجددا" در خصوص نظام رفراندوم بر گذار شود. ضمن احترام به افکار عقیدتی و تمام اقشار جامعه، این حقیر نیز با نظر این جوانان عزیز موافقم. چون خواسته آنان منطقی و به استناد بیانات فقید انقلاب و بنیانگزار ( قدس ) میباشد که در تاریخ ثبت شده است و هیچ ی نمیتواند منکر آن شود. من معتقدم باید فعالییت تمام احزاب و گروهای که در چهارچوب قانون اساسی فعالییت میکنند ممنوع و تنها دو حزب به رسمییت شناخته شود. وملت ایران بر اساس اعتقادات و باورهای خود عضو یکی از این دو حزب شوند. 1- حزب الف ، متشکل از افرادیکه به نظام ایران معتقد هستند 2- حزب ب ، متشکل از افرادیکه به نظام ایران معتقد نیستند. حزب الف : انی خواهند بود که زندگی خود را با دستورات منطبق و برای ارزشهای ی احترام قائلند. حزب ب : انی خواهند بود که دوستدار مطلق هستند. و برای اه مقدس خود مبارزه میکنند، مانند دختران خیابان انقلاب و هوادارانشان که روسری خود را به چوب آویزان د، و انیکه معتقد به برابری حقوق زن و مرد در داشتن تعدد همسر هستند ، انیکه هوادار ی و هستند ، انیکه بی حج ، شرب خمر ، مجالس لهو لعب مختلط زن ومرد، است های مختلط زن ومرد را نشانه روشنفکری، و عمل به دستورات را افات میدانند. به ملت ایران یک ماه فرصت داده شود تا برابر مشخصات کارت ملی در یکی از این دو احزاب عضو و پس از انتخاب هیئت ی حزب، و تنظیم اساسنامه ( مرامنامه ) فعالییت خود را بطور قانونی شروع نمایند و فراخوان دهند تا ملت ایران حزب دلخواه خود را انتخاب نمایند. پیشنهاد الف - در صورتیکه حزب ( ب ) بیشتر از حزب ( الف ) عضو جذب نمود آنگاه جامعه را از بین همفکران خود انتخاب نماید و حزب رغیب جوانمردانه از سیاستهای حزب پیروز در اداره امور کشور حمایت نماید. آنگاه جوانان عزیز که معتقدند در ایران دموکراسی وجود ندارد به دموکراسی واقعی که خواسته اکثریت جامعه هست خواهند رسید. ب – در صورتیکه حزب ( الف ) بیشتر از حزب ( ب ) عضو جذب نمود، هر دو حزب مطیع امر ی و انتخاب ریاست جمهوری جزو وظایف ی قرار گیرد تا میلیونها جوان کم تجربه و افراد ساده لوح و یا وابسته به دشمن قادر نباشند با آراء خود سرنوشت کشور را به دست افرادی خائن بسپارند و نتیجه خیانتهای آنها به نام ی تمام شود. آیا این عادلانه هست که ی به مانند یک جوان تازه بالغ و کم تجربه دارای یک رأی باشد و آنگاه همه ناکامیها و خیانتهای رئیس جمهور منتخب به پای انقلاب نوشته شود. !!!؟؟؟ http://kfarahbakhsh. /