پیدا

در حادثه کربلا با سه نمونه شخصیت روبرو می شویم !

درخواست حذف اطلاعات

image result for ‫سلام بر حسین‬‎ image result for ‫فاجعه کربلا‬‎ image result for ‫فاجعه کربلا‬‎
image result for ‫فاجعه کربلا‬‎ در حادثه کربلا با سه نمونه شخصیت روبرو می شویم ! ***********************************
+ اول: حسین (ع)
حاضر نیست تسلیمِ حرفِ زور شود
تا آ می ایستد
خودش و فرزندانش شهید می شوند
هزینه انتخابش را می دهد
و به چیزی که نمی خواهد تن نمی دهد
از آب می گذرد، از آبرو نه

+ دوم: یزید
همه را تسلیم می خواهد
مخالف را تحمل نمی کند
سرِ حرفش می ایستد
نوه پیغمبر را سر می ٔبرد
بی آبرویی را به جان می د
تا به چیزی که می خواهد برسد

+ سوم: عمرِ سعد
به روایتِ تاریخ تا روز ٨ محرّم در تردید است.
هم خدا را می خواهد هم ما
هم دنیا را می خواهد هم آ ت
هم می خواهد حسین (ع)را راضی کند هم یزید را
هم اماراتِ ری را می خواهد، هم احترامِ مردم را
نه حاضر است از قدرت بگذرد، نه از خوشنامی
هم آب می خواهد هم آبرو
دستِ آ اما عمرِ سعد تنها ی است
که به هیچکدام از چیزهایی که می خواهد نمی رسد، نه سهمی از قدرت می برد نه از خوشنامی

+ ما آدمهایِ معمولی راستش نه جرات و ارادهِ حسین (ع) شدن را داریم، نه قدرت و ابزارِ یزید شدن را اما در درونِ همه ما یک عمرِ سعد هست، من بیش از همه از عمر سعد شدن میترسم . . . ! ???? ???? ????
آیا یک رئیس جمهور میتواند افکاری همچون یزید و یا عمر سعد داشته باشد !!! ؟؟؟ related image آیا تاریخ تکرار شدنی هست؟ ممکن است پس از چهارده قرن فردی در نقش یزید و دیگری در نقش عمر سعد ظهور نمایند ؟
http://kfarahbakhsh. /