پیدا

می بخور منبر بسوزان مردم آزلری مکن !!!

درخواست حذف اطلاعات

برخی از افراد صفت برای توجیح اعمال ننگین ضد دین و مذهب خود همیشه در محافل عمومی و خصوصی این شعار را تکرار میکنند می بخور منبر بسوزان مردم آزاری مکن . سئوال من از این افراد صفت اینست ، آیا افرادی که مردم آزاری نمی کنند، می میخورند و منبر میسوزانند !؟ آیا نمیشود بدون می خوردن و منبر نسوزاندن مردم آزاری هم نکرد!؟ آیا ی که می میخورد، هم می خواند!؟ که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده ادم رضا نکرد/ هزار مرتبه بهتر زبی ، کو سجده را به ادم و این بر خدا نکرد!! ای انی که با منبر و دعوت بسوی خدا و خوبیها مخالف هستید لعنت خدا بر شما باد. ای انیکه در ایام محرم در مجالس حسین حاضر و عزاداری میکنید باید بدانید یک امر واجب از طرف خداوند هست و عزاداری یک امر مستحب میباشد. حسین علیه السلام در میدان نبرد با دشمن، هنگام اذان ظهر باتفاق یارانش اقامه کرد تا به پیروانش بفهماند اول بعدا" جهاد. شما هنگام اذان ظهر تاسوعا و عاشورا مشغول واجب هستید یا کار مستحب یا امور شخصی !؟ باید یک مسلمان شیعه مذهب این را بداند اگر هنگام اذان ظهر تاسوعا و عاشورا مشغول نمیشود او فردی ضد باورهای حسین علیه السلام و در زمره منافقان و ریا کاران خواهد بود.!! چگونه میشود افرادی خود را پیرو خط سرخ حسینی بدانند و برای او مجالس عزاداری بپا نمایند در حالیکه ظهر تاسوعا و عاشورا مشغول کاری جز باشند. ای انیکه ظهر تاسوعا و عاشورا میزبان هیئتهای عزادری هستید بهتر است اول خود را بشناسید، باید این را بدانید اول وقت واجب تر است از عزاداری برای حسین علیه السلام، اگر جز این عمل نمائید شما جزو منافقین و ریا کاران نزد حسین ( ع ) و خدای او محسوب خواهید شد. !!! related image http://kfarahbakhsh. /