پیدا

برکت در مال یعنی چه؟

درخواست حذف اطلاعات

از بزرگی پرسیدند برکت در مال یعنی چه؟

????د اسخ مثالی زد و گفت:
درسال یکبار زایمان می کند و هر بار هم یک بره به دنیا می آورد. سگ در سال دو بار زایمان میکند و هربار هم حداقل ۷-۶ بچه. به طور طبیعی شما باید گله های سگ را ببینید که یک یا دو در کنار آن باشد.

????ولی در واقع برع است. گله های را می بینید که یک یا دو سگ درکنار آنهاست چون خداوند برکت را در ذات قرار داد و از ذات سگ برکت را گرفت .
مال حرام اینگونه است.
فزونی دارد ولی برکت ندارد. http://kfarahbakhsh. /